PyroExpert.cz

přeprava pyrotechnických výrobků jako nebezpečného nákladu

Běžnému řidiči osobního automobilu to asi mnoho neříká. A přece by o této mezinárodně platné dohodě o přepravě nebezpečných nákladů měl vědět alespoň to základní. Pod pojem nebezpečný náklad řadíme látky a předměty, které mohou při přepravě ohrozit zdraví osob, zvířat, věcí nebo životní prostředí, ať už svou jedovatostí, žíravostí, schopností samovznícení, výbušností, nebo hořlavostí.

Po silnicích se totiž přepravuje zhruba 1500 látek, které jsou označovány jako nebezpečné. Tento počet zdaleka není konečný a každoročně se seznam rozšiřuje a podle odborných odhadů budou roku 2010 na silnicích České republiky nebezpečné látky tvořit 80 procent všeho přepravovaného zboží. Úměrně tomu každoročně přibývá i havárií.
Odpovídají tomu ale podmínky, za nichž se rizikové náklady přepravují? Legislativně vcelku ano. K evropské dohodě, která velmi striktně vymezuje pravidla převážení nebezpečných látek (ADR), přistoupilo Československo roku 1986. Od roku 1994 je dohoda ADR celá zakotvena i v českém zákoně o silniční dopravě. Praxe je ale všem zákonům, nařízením a předpisům poněkud vzdálena. Bohužel, řidič často ani neví, co vlastně veze, nebo má v dokladech uvedenou jinou látku, než která je naložena.
Auto s nebezpečnou látkou musí být samozřejmě označeno výstražnými tabulemi a bezpečnostními značkami, řidič je povinen mít u sebe nákladní list s pojmenováním látky včetně podrobností, osvědčení o schválení auta k přepravě nebezpečných látek, pokyny pro případ nehody, osvědčení o vyškolení řidiče atd. To vše musí pochopitelně znát všichni řidiči nákladních vozů, garážmistři i majitelé firem.
Co ale my, řidiči ostatních vozidel?
Měli bychom především vědět, že vozidlo, označené žlutými čtvercovými tabulemi s kódem veze nebezpečný náklad. Při ohlašování jakékoliv nehody takovéhoto vozu bychom měli hasičům či policii tento kód sdělit – může to doslova a do písmene zachránit lidské životy!

Základní kurz ADR

  • Hlavní druhy nebezpečí
  • Co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního provozu, základní znalosti o používání ochranných prostředků)
  • Označování bezpečnostními značkami a další způsoby signalizace nebezpečí
  • Zákazy společné nakládky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru
  • Bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce nebezpečných věcí
  • Manipulace a uložení kusů ve vozidle

Obnovovací kurz ADR

Účelem tohoto kurzu je aktualizovat znalosti nabyté v základním kurzu a zároveň musí zahrnovat problematiku posledního rozvoje techniky, vývoje právních předpisů a nebezpečných věcí

Co je ADR

ADR1

 

Mezinárodní i vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí Dohoda ADR. Tato dohoda ADR byla od 1.7.2001 komplexně restrukturalizována a znění příloh A a B bylo v češtině a angličtině zveřejněno dne 14.2.2002 ve Sdělení MZV č. 6/2002 Sbírky mezinárodních smluv. Některé vybrané změny jsou novelizovány ve Sdělení MZV č. 65/2003.
Poradce je dle Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, vydaného Ministerstvem dopravy a spojů ČR ze dne 8.10.2002 oprávněn poskytovat služby poradce ADR pro podniky, které přepravují nebezpečné věci po silnici, a pro podniky, které provádějí nakládku nebo vykládku spojené s touto přepravou, a to pro třídy nebezpečných věcí 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 , 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.

ADR

 

 

 

 

Třída 1 – Výbušné látky a předměty

Výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou chemickou reakcí vyvinout plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, že mohou způsobit škody v okolním prostředí.

  • Výbušné předměty: předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných nebo pyrotechnických látek.
  • Látky a předměty výše nejmenované, které byly vyrobeny k vyvolání praktického účinku pomocí výbuchu nebo pyrotechnického efektu.
  • zábavná pyrotechnika má nejčastěji značku 1.4G
  • výrobky pro ohňostroje pak 1.3G

Značky:

ADR3ADR2ADR4ADR5

 

 

vozu s vybavením ADR se využívá pro přepravu zábavné pyrotechniky

Categories:   Přeprava pyrotechniky podle ADR

Tags:  ,

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny