PyroExpert.cz

 

Vyhláška č. 288/2015 Sb.Vyhláška o provádění ohňostrojných prací

288

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2015

o provádění ohňostrojných prací

Český báňský úřad stanoví podle § 33 odst. 6 a § 36 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška

a) upravuje způsob provádění ohňostrojných prací, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu života, zdraví a majetku, a obsah technologického postupu,

b) stanoví vzor osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) manipulačním prostorem část území v bezpečnostním okruhu1) určená pro bezpečnou přípravu ohňostrojné práce,

b) odpalovačem ohňostrojů osoba s odbornou způsobilostí2) k zacházení s pyrotechnickými výrobky při ohňostrojných pracích,

c) hlídkou osoba písemně pověřená vedoucím odpalovačem ohňostrojů k vyklizení jí přiděleného úseku nebo části ohroženého území a k uzavření bezpečnostního okruhu v rámci realizace ohňostrojné práce,

d) odpalištěm místo v manipulačním prostoru, ve kterém dochází k odpalování pyrotechnických výrobků,

e) odpalem zažehnutí zápalnice nebo stopiny, přivedení elektrického proudu do roznětného okruhu nebo při použití bezdrátového odpalovacího zařízení vyslání signálu z vysílače na přijímač, za účelem provedení ohňostrojné práce,

f) ohroženým územím území uvnitř bezpečnostního okruhu,

g) selhávkou pyrotechnický výrobek, který byl zapojený do roznětné sítě a který během provádění ohňostrojné práce nesplnil účel, ke kterému byl určen,

h) elektrostatickým uzemněným předmětem vodivý předmět, který je spojený se zemí, o odporu spojení menším než 1 MΩ.

§ 3

Základní pravidla pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

(1) Pyrotechnický výrobek se smí používat

a) ve stavu a tvaru dodaném jejich výrobcem, dovozcem nebo distributorem, pokud se v návodu k použití nestanoví jinak,

b) v souladu s technologickým postupem nebo generálním technologickým postupem3) (dále jen „technologický postup“),

c) v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce4) nebo se způsobem zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku (dále jen „opatření“) uvedeným v ohlášení5) a

d) takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku.

(2) Poškozený anebo zjevně nefunkční pyrotechnický výrobek se bezodkladně zničí nebo zneškodní v souladu s návodem k použití a technologickým postupem.

(3) Pyrotechnický výrobek se nesmí používat v uzavřených prostorách, pokud k tomu není určen.

(4) Při zacházení s pyrotechnickým výrobkem v manipulačním prostoru mohou být přítomné pouze osoby, které plní úkoly související s přípravou a realizací ohňostrojné práce a jsou seznámené vedoucím odpalovačem ohňostrojů s technologickým postupem, rozhodnutím o povolení ohňostrojné práce anebo opatřeními uvedenými v ohlášení v rozsahu, v jakém se jich týká. Seznámení je třeba provést před zahájením přípravných prací, nejpozději před zahájením plnění daného úkolu. Doklady o seznámení osob se vloží do technologického postupu nejpozději před odpalem.

§ 4

Dokumentace ohňostrojných prací

(1) Ohňostrojná práce se provádí jen za osobního vedení vedoucího odpalovače ohňostrojů6) podle technologického postupu, podmínek uvedených v rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce anebo podle opatření uvedených v ohlášení.

(2) Obsah technologického postupu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Technologický postup musí být k dispozici v místě realizace ohňostrojné práce u vedoucího odpalovače ohňostrojů.

§ 5

Bezpečnost ohňostrojných prací

(1) Při ohňostrojné práci se stanoví bezpečnostní okruh a manipulační prostor v souladu s technologickým postupem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce anebo ohlášení tak, aby byly zajištěny podmínky pro její bezpečné provedení.

(2) Hlídka vyklidí a uzavře bezpečnostní okruh ve stanoveném rozsahu. Hlídka vždy upozorní vedoucího odpalovače ohňostrojů na vstup nepovolaných osob do ohroženého území nebo na jiné skutečnosti, které by mohly ohrozit život a zdraví osob nebo majetek. Za tímto účelem vedoucí odpalovač ohňostrojů hlídku vybaví červenou páskou, světlem anebo praporkem a prostředky pro vzájemné dorozumívání s vedoucím odpalovačem ohňostrojů.

(3) Umístění úkrytů osob, stanovišť hlídek a místa odpalu stanoví technologický postup a řídí se místními podmínkami s ohledem na zajištění dostatečné ochrany před nežádoucími účinky odpalovaného pyrotechnického výrobku.

§ 6

Bezpečnostní okruh

(1) Bezpečnostní okruh se stanoví v souladu s návodem k použití odpalovaných pyrotechnických výrobků z hlediska jejich funkce a nebezpečnosti, s ohledem na jejich případný náklon od svislé osy při odpalování a povětrnostní podmínky.

(2) Ohrožené území se vyklidí a bezpečnostní okruh se uzavře v souladu s technologickým postupem, nejpozději však 5 minut před zahájením odpalování pyrotechnických výrobků.

(3) Bezpečnostní okruh se zajistí hlídkami nebo jiným vhodným způsobem určeným vedoucím odpalovačem ohňostrojů a uvedeným v technologickém postupu tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolané osoby do ohroženého území.

(4) Bezpečnostní okruh se může uvolnit pouze v případě, že byly provedeny činnosti podle § 12 a nehrozí-li nebezpečí od použitého pyrotechnického výrobku. Uvolněním bezpečnostního okruhu je ohňostrojná práce ukončena.

§ 7

Manipulační prostor

Zacházet s pyrotechnickým výrobkem při přípravě ohňostrojné práce lze pouze v manipulačním prostoru a za předpokladu, že jsou zajištěny podmínky pro bezpečnou přípravu ohňostrojné práce.

§ 8

Provádění ohňostrojných prací

(1) Při provádění ohňostrojné práce musí být pomůcky určené pro odpalování pyrotechnického výrobku, zejména moždíř, rám nebo klec, stabilizovány a přizpůsobeny tak, aby bylo zajištěno bezpečné odpálení pyrotechnického výrobku zamýšleným směrem.

(2) Odpal pyrotechnického výrobku se nesmí provést, pokud všechny osoby podílející se na přípravě ohňostrojné práce nejsou v úkrytu nebo mimo ohrožené území, s výjimkou případů stanovených v § 9.

§ 9

Roznět zápalnicí nebo stopinou

Zápalnice nebo stopina musí být tak dlouhá, aby osoba provádějící odpal měla po zažehnutí zápalnice nebo stopiny dostatek času odejít do bezpečného místa nebo úkrytu.

§ 10

Elektrický roznět

(1) Elektrický roznět je realizován pomocí samostatných nebo propojených elektrických rozněcovadel s přívodními vodiči, případně s propojovacími vodiči, zapojených do roznětné sítě. Roznětným okruhem se rozumí uzavřené roznětné vedení, které se skládá z roznětné sítě a přívodního vedení sloužícího k připojení roznětné sítě na zdroj roznětného proudu, připravené k odpalu. Přívodní vodiče elektrického rozněcovadla, propojovacího vodiče a přívodního vedení musí mít po celé délce neporušenou izolaci a spoje musí být spolehlivě izolovány.

(2) Do téhož roznětného vedení se zapojují elektrická rozněcovadla, jejichž elektrické vlastnosti jsou z hlediska předepsané roznětné elektrické energie shodné.

(3) Zdroj roznětného proudu musí být vybaven zvláštním bezpečnostním prvkem, který znemožňuje jeho nežádoucí uvedení do činnosti, pokud je připojen k roznětnému vedení.

(4) Kontrolované elektrické rozněcovadlo je třeba umístit tak, aby v průběhu kontroly jeho vodivosti vedoucím odpalovačem ohňostrojů nebo jím pověřeným odpalovačem ohňostrojů nikoho neohrozilo.

(5) Před odpalem změří vedoucí odpalovač ohňostrojů nebo jím pověřený odpalovač ohňostrojů ohmmetrem nebo pomocí vhodného zařízení na zdroji roznětného proudu odpor roznětného okruhu. V případě, že zjištěný odpor roznětného okruhu neumožňuje dosáhnout požadovanou hodnotu roznětného proudu, nelze provést odpal pyrotechnického výrobku.

§ 11

Ochrana elektrického roznětu před účinky cizí energie

(1) Elektrický roznět musí být dostatečně chráněn před účinkem cizí elektrické energie způsobem stanoveným technologickým postupem tak, aby nedošlo k předčasné iniciaci pyrotechnického výrobku. Nelze-li vliv cizí elektrické energie spolehlivě vyloučit, použije se elektrické rozněcovadlo s odpovídající elektrickou pevností.

(2) K ochraně elektrického roznětu před účinky elektrostatické energie vedoucí odpalovač ohňostrojů zajistí, aby

a) oblečení osob v manipulačním prostoru a použité pomůcky nebyly z materiálu s vysokou izolační schopností,

b) před každou manipulací s elektrickým rozněcovadlem anebo s kteroukoliv částí roznětného vedení a vždy po každém přerušení těchto prací se osoby zbavily případného elektrostatického náboje dotykem s elektrostaticky uzemněným předmětem a

c) případný elektrostatický náboj byl vybit dotykem přívodního vedení s elektrostaticky uzemněným předmětem před připojením k roznětné síti.

(3) K ochraně před nežádoucím vlivem atmosférické elektrické energie vedoucí odpalovač ohňostrojů před zahájením přípravy elektrického roznětu až do počátku odpalování pyrotechnických výrobků vhodným způsobem zjišťuje výskyt a přibližování bouřky. Při bouřce, při jejím přibližování nebo lze-li ji očekávat, se elektrický roznět nesmí připravovat.

(4) Opatření k ochraně elektrického roznětu před účinky vysokého a velmi vysokého napětí se stanoví v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou o používání výbušnin7).

(5) K ochraně elektrického roznětu před účinky bludných proudů, pokud je lze předpokládat a nelze-li odstranit nebezpečí předčasného roznětu vlivem bludných proudů vypnutím jejich zdroje, vedoucí odpalovač ohňostrojů zajistí

a) měření bludných proudů v místech podle technologického postupu a

b) použití elektrických rozněcovadel s hodnotou bezpečného proudu nejméně třikrát vyšší, než je nejvyšší zjištěná hodnota bludných proudů.

(6) Opatření k ochraně elektrického roznětu před účinky vysokofrekvenční energie se stanoví v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou o používání výbušnin8).

§ 12

Činnosti po odpálení pyrotechnických výrobků

(1) Po uplynutí čekací doby, která činí nejméně 10 minut po odpálení posledního pyrotechnického výrobku na odpališti, se provede prohlídka manipulačního prostoru a následně prohlídka ohroženého území za účelem zjištění, zda všechny pyrotechnické výrobky byly v rámci ohňostrojné práce odpáleny. Před zahájením prohlídky musí být roznětné vedení odpojeno od zdroje roznětného proudu.

(2) V případě, že dojde k selhávce, anebo je pouhé podezření, že k ní došlo, se čekací doba podle odstavce 1 prodlouží podle technologického postupu s ohledem na použitý pyrotechnický výrobek a v souladu s jeho návodem k použití.

(3) Nalezená selhávka po odpálení pyrotechnického výrobku musí být zničena bezodkladně po ukončení prohlídky podle technologického postupu.

§ 13

Osvědčení o odborné způsobilosti

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 14

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2015.


Předseda:

Ing. Štemberka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 288/2015 Sb.

Obsah technologického postupu

Technologický postup obsahuje:

1. místo provádění ohňostrojné práce,

2. datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostrojné práce a dobu jejího trvání,

3. identifikaci vedoucího odpalovače ohňostrojů, včetně čísla osvědčení o odborné způsobilosti1) k zacházení s pyrotechnickými výrobky,

4. počet osob podílejících se na přípravě a provádění ohňostrojné práce, z toho počet odpalovačů ohňostrojů, jejich povinnosti,

5. doklady o prokazatelném seznámení všech osob podílejících se na přípravě a provádění ohňostrojné práce vedoucím odpalovačem ohňostrojů s jejich povinnostmi, technologickým postupem, s rozhodnutím o povolení ohňostrojné práce anebo opatřeními uvedenými v ohlášení, v rozsahu, jakém se jich týká, podepsané poučenými osobami nejpozději před zahájením přípravy ohňostrojné práce,

6. množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,

7. stanovení velikosti bezpečnostního okruhu s ohledem na použité pyrotechnické výrobky a povětrnostní podmínky, odůvodnění velikosti bezpečnostního okruhu, rozmístění hlídek a jim přidělený rozsah ohroženého území v rámci bezpečnostního okruhu,

8. stanovení manipulačního prostoru, odpaliště a místa odpalu, rozmístění pyrotechnických výrobků, vymezení přidělených úseků ohroženého území pro jednotlivé hlídky,

9. seznam vlastníků nemovitostí nacházejících se v bezpečnostním okruhu,

10. způsob poučení hlídek, vymezení způsobu vzájemného dorozumívání hlídek s vedoucím odpalovačem ohňostrojů, označení hlídek,

11. způsob a čas vyklizení ohroženého území a uzavření bezpečnostního okruhu, stanovení bezpečného místa nebo úkrytu,

12. způsob řešení vstupu nepovolaných osob a kontrolních orgánů do ohroženého území,

13. způsob roznětu a jeho kontroly, přípustné podmínky pro připojení přívodního vedení k roznětné síti vedoucím odpalovačem ohňostrojů, opatření pro eliminaci předčasného roznětu pyrotechnických výrobků, ochranu elektrického roznětu před účinky cizí energie podle § 11,

14. způsob ochrany pyrotechnických výrobků před účinky povětrnostních podmínek a proti nežádoucí iniciaci,

15. vybavení odpalovače ohňostrojů a osoby podílející se na přípravě ohňostrojné práce osobními ochrannými pracovními prostředky při přípravě ohňostrojné práce, při odpalování pyrotechnických výrobků, při úklidu po ohňostrojné práci a při zneškodňování selhávek podle jiných právních předpisů,

16. vymezení přijatých protipožárních a dalších bezpečnostních opatření,

17. opatření po odpálení, čekací dobu při selhávce podle použitých pyrotechnických výrobků a jejich návodů k použití,

18. opatření při selhávce, způsob likvidace selhávky, poškozeného nebo zjevně nefunkčního pyrotechnického výrobku,

19. podmínky pro otevření bezpečnostního okruhu a uvolnění ohroženého území,

20. způsob zajištění poskytnutí první pomoci,

21. případná další opatření, která vyžadují místní podmínky pro provedení ohňostrojné práce za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a života osob, zvířat a majetku (stanovení největší přípustné rychlosti větru, při které lze ohňostrojnou práci provést, omezení dopravy – silniční, vlakové, letecké nebo vodní, apod.),

22. situační mapu v měřítku, ve které budou vyznačeny zejména údaje uvedené podle bodů 7 a 8,

23. místo uložení technologického postupu v době realizace ohňostrojné práce.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 288/2015 Sb.

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

Poznámky pod čarou

1) § 33 odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

2) § 36 odst. 1 písm. b) a § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.

3) § 33 odst. 4 zákona č. 206/2015 Sb.

4) § 34 odst. 5 zákona č. 206/2015 Sb.

5) § 32 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb.

6) § 33 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb.

7) § 65 vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 66 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 72/1988 Sb.

Categories:   zákony a předpisy

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny