PyroExpert.cz

 

podlimitní přeprava

Přeprava pyrotechniky bez nutnosti auta v úpravě pro ADR – přeprava nebezpečných nákladů

Pokud chceme převážet zábavnou pyrotechniku, nebo ohňostroje, vztahují se na nás příslušné předpisy na přepravu nebezpečného nákladu dle dohody ADR. A pokud nechceme mít problémy s policií nebo celní správou, měli bychom se touto dohodou řídit. Tyto předpisy slouží k označení vozidel pro případnou nehodu, kde hasiči podle označeného vozidla mohou rychle a efektivně zasáhnout , popřípadě evakuovat okolí, záleží na povaze nákladu.

ADR

 

 

 

 

Podlimitní množství – nevztahuje se na přepravní podmínky ADR

Veškeré nebezpečné věci jsou jsou pro tento účel zařazeny zařazeny do tzv přepravních kategorií 0.1.2.3. nebo 4 dle tabulky níže Každá přepravní kategorie má stanoven limit množství látky na jednu dopravní jednotku. Pokud množství nebezpečných věcí přepravovaných jednou dopravní jednotkou nepřevyšuje hodnoty uvedené ve sloupci (3) pro danou přepravní kategorii nebo hodnotu vypočtenou , mohou být přepravovány v kusech v téže dopravní jednotce, aniž se použíji tato usnesení o :

 • školení řidiče předepsané dohody ADR
 • označení dopravní jednotky výstražnými oranžovými tabulkami, případně bezpečnostními značkami,
 • výbavě předepsané ADR
 • písemných pokynech
 • vybaveny druhým hasícím přístrojem
 • přepravě osob
 • konstrukcí vozidla dle ADR – u pyrotechniky EX/II a EX/III
 • opatření nebo preventivních krocích k minimalizaci krádeže nebo zneužití takových nebezpečných věcí

nutno dodržet!!!

Při přepravě podlimitního množství je však mimo jiné nutno dodržet následující:

 1. obaly, jejich schválení, odzkoušení, stav a značení musí plně odpovídat požadavkům Dohody ADR
 2. ve výbavě vozidla musí být alespoň jeden hasící přístroj s obsahem minimálně 2kg suchého prášku
 3. pro přepravu podlimitního množství se musí uvést do přepravního dokladu poznámka ´´Náklad nepřekračující limity pro vynětí z platnosti předepsané v 1.1.3.6´´
 4. zajistit dozorování vozidel při překročení stanovené hmotnosti (u třídy 1(pyrotechnika) – výbušnin je to např. 50 kg)
 5. zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve vozidle a v jeho blízkosti
 6. používat ruční svítilny s nejiskřivým povrchem
 7. respektovat zvláštní požadavky na přepravu a na vozidla při přepravě nebezpečných věcí pod řízenou teplotou
 8. zajistit školení všech osob podílejících se na přepravě, včetně řidičů, kteří nemají školení ADR

Podlimitní množstvím nebezpečných věcí přepravovaných v jedné dopravní jednotce rozumíme, že množství nebezpečných věcí patřící do téže přepravní kategorie nepřekročí limit uvedený
v následující tabulce:

podlimit

Categories:   Přeprava pyrotechniky podle ADR

Tags:  

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny